VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid Terug    

Gebruik van deze web site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden.


disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling en het onderhoud van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving of voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen, hetzij electronisch, hetzij anderszins, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar dezes; ook niet via een eigen netwerk.

Er kan niet voor worden ingestaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de, al dan niet tijdelijke, onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, zal in alle gevallen worden afgewezen.

weblinks
Het op deze website verstrekken van links naar andere websites impliceert niet de volledige kennis van de inhoud op enig moment, of instemming met, of ondersteuning van, de ideologie van de gelinkte websites. Mocht u merken dat gelinkte websites subversief materiaal bevatten, wordt u vriendelijk verzocht de webmaster van deze website van uw bevindingen in kennis te stellen.

auteursrecht
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.    Creative Commons License

Gebruikt u foto's van deze site op uw eigen website: stuur mij een berichtje zodat ik kan meegenieten!

NB. Eventueel vermelde product- of merknamen zijn het eigendom van de geregistreerde rechthebbende(n). Oude en historische foto's op deze website komen van diverse bronnen, waarbij het eventuele bestaan van enige vorm van auteursrecht aan mij niet bekend is.


Terug research & webdesing:
TOP
VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS