VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Persoonlijk (2) - multicultureel Delfshaven terug naar PERSOONLIJK (1)    

Nederlanders Rotterdammers buitenlanders allochtonen cultuur discriminatie etc.


Delfshavense allochtonen (d.d. 2004)

Als bewoner van Delfshaven ben ik een ervaringsdeskundige geworden op het gebied van multiculturaliteit. In de tijd dat ik in de wijk Bospolder woon zijn er veel Nederlanders vertrokken en evenzoveel buitenlanders bijgekomen. (de gemeente zegt 70%, ik houd het op 80 á 90%). Helaas hebben veel van hen de slechte gewoonten van hun Nederlandse voorgangers overgenomen en gecombineerd met hun eigen slechte gewoonten. Daar komt nog bij dat veel buitenlanders "op straat leven" en zich nogal luidruchtig gedragen. De werkloosheid is groot in deze deelgemeente, dus 's-zomers duurt de herrie vaak tot 3 uur ’s-nachts.
Dit gedrag is vooral hinderlijk als je bij warm weer met het raam open wilt slapen, of vroeg moet opstaan.
gids Delfshaven
In de jaren '80 werd het toegestaan dat vooral Turken en Marokkanen, tegen alle openbare verordeningen in, massaal satellietschotels tegen de gevel schroefden. "Dan konden ze contact houden met het thuisland" was het argument. Uiteraard werd het - te dure - kabelabonnement meteen opgezegd en daarmee was deze groep verstoken van Nederlandse berichtgeving, inclusief hun schoolgaande kinderen!

Met deze status aparte werden veel buitenlanders met een achterstand meteen ook tot een bestaan in de sociale onderklasse veroordeeld. Veel van de integratieproblemen zijn door de overheid, zowel locaal als landelijk, zelf gecreëerd door een structureel gebrek aan sturing. En de "zachte sector", met haar zgn. "welzijns" werkers, heeft hier ook een verantwoordelijkheid in te nemen... Ik herinner me een onderwijzer op een basisschool die begin jaren '90 bekend maakte dat allochtone leerlingen in leerprestatie achterbleven bij de autochtone en vanwege die uitspraak publiekelijk aan de schandpaal werd gezet door "links" Nederland i.p.v. het probleem te willen oplossen. Hij zit na diverse bedreigingen door de beledigde ouders en ontslag(!) door het schoolbestuur vanwege deze uitspraak nog steeds overspannen thuis. Samen met vele andere autochtonen die rationeel een probleem signaleerden al eerder werden neergesabeld voelt hij zich terecht "gediscrimineerd".

Toch kun je niet zeggen dat de integratie is mislukt: dat suggereert dat er een actief beleid op is gevoerd. De politiek heeft altijd de problemen met allochtonen genegeerd en elke ingrijpende beslissing voor zich uit geschoven tot het politiek opportuun was een standpunt in te nemen en op te treden tegen misstanden!


recht op nationaal en cultureel besef


Herman Romer, schrijver van boeken over het Rotterdam van vroeger en ook de schrijver van het boek 'Delven in Delfshaven' deed de volgende uitspraak over het koesteren van het verleden: "Sommigen doen dit menselijk verlangen af met de term 'nostalgie', waarbij zij een geringschattende toon in hun stem laten doorklinken. Een oppervlakkig oordeel, dikwijls geveld door hen die overal de prijs van weten, maar van niets de waarde. Lieden die evenmin gehinderd worden door een overmaat aan cultureel besef"

Hoewel de term nationalisme door een handjevol extremisten een bedenkelijke bijklank is meegegeven is er niks mis met nationaal besef en het koesteren van je afkomst: je familie, je volk en je vaderland. We zijn gevormd door onze ouders en hun ouders en hun leven op deze grond en in deze cultuur. Op hun beurt gaven zij vorm aan deze grond en cultuur. Het ontkennen van die verbondenheid met "het eigen volk" getuigt van minachting voor de eigen voorvaderen, te beginnen bij je eigen vader en moeder. Iedereen is tenslotte het product van een collectieve culturele geschiedenis, de opeenvolging van geslachten, en het daardoor gevormde bewustzijn.

De eigen cultuur is dus van nature dominant in een historisch gevormde natie. Dat betekent uiteraard niet dat er geen raakvlakken, uitwisseling of sympathieën kunnen zijn met en voor "vreemde" culturen: externe invloeden zijn veelal een katalysator geweest in het proces van culturele vooruitgang.

Erkenning van de eigen "roots" is niet het alleenrecht van "zwarte" en "rode" Amerikanen! Dus wie zich met veel bravoure een "wereldburger" noemt en zich vooral niet bij een bepaald geografisch gebied of volk vindt behoren zal zich dus moeten verdiepen in de totale wereldgeschiedenis met al haar nuances om zich daarmee te kunnen identificeren. Het lijkt mij een zware opgave. Ook moet zo iemand zich dan niet meer willen beroepen op rechten op grond van een nationaliteit. Deze mondialiteit kan uitsluitend bestaan als alle mensen op de wereld eenzelfde gevoel van eenheid en verbondenheid delen. Helaas...

Verzet van nieuwkomers tegen integratie werd decennia lang getolereerd en vaak aangemoedigd door de overheid. Sterker nog: die buitenlandse culturen waren rijk en prachtig en de Nederlandse cultuur werd geassocieerd met de lucht van spruitjes (korter koken!) door de "links-intellectuele" politici en media. Daarbij vraag ik me ook af hoe de (zich als "links" profilerende) politiek denkt allochtone affiniteit met onze cultuur te bevorderen als alle vaderlandse trots als politiek incorrect gedrag wordt bestempeld en zelfs Nederlands vlagvertoon kan worden uitgelegd als een extreem rechtse uiting! Het lijkt er wel eens op dat het recht op het beleven van een eigen cultuur alleen aan allochtonen is voorbehouden...

NB.: Een vreemde uitzondering hierop vormt het EK/WK-voetbal, een balspel waarbij nationalisme ineens verplicht is en waar zelfs de links-intellectuele wereldverbeteraars zich zonder scrupules aan overgeven.

Nogmaals: deze denigrerende houding tegenover het eigen cultureel en historisch besef en vaderlandsliefde moedigt allochtonen niet bepaald aan om de Nederlandse cultuur met warmte en respect te omarmen...


multiculturaliteit als politieke leugen

Recht op behoud van de eigen culturele identiteit is prima maar moet niet verward worden met het recht om ook alle gebruiken en voorkeuren die zijn ontstaan in een bepaalde cultuur te mogen blijven uitoefenen.
.
Het zelfde geldt voor godsdienst en cultuurgebonden riten, voorkeuren en interpretaties. Het afkeuren van een gebruik of interpretatie is nog niet het afkeuren van een religie. De Islam is duidelijk voorbeeld hiervan. Temeer omdat godsdienst en cultuur in de perceptie van veel Islamieten zo sterk met elkaar zijn verweven.

Voorbeeld: Tijdens het verblijf in Medina adviseert Mohammed de vrouwen in zijn groep een slip van de mantel over het hoofd te dragen zoals de getrouwde vrouwen in Medina dat gewoon zijn om te voorkomen dat ze door jongemannen worden lastiggevallen. Hiermee wil Mohammed onenigheid met de gastgevers voorkomen, om de Islam te kunnen uitdragen als een boodschap van vrede en tolerantie.
Dit advies heeft geleid tot navolging: sommige moslima dragen een hoofdbedekking als een teken van respect voor de goddelijke wijsheid van de profeet Mohammed.
Het argument dat een moslima een hoofddoek moet dragen omdat de Koran dat opdraagt is dus op zich al onjuist. Wanneer het dragen van een hoofddoek of gelaatssluier sociale problemen veroorzaakt zou het, door wie leeft in de geest van Mohammeds woorden, juist achterwege moeten worden gelaten.

Het mogen dragen of het verbieden van het dragen van hoofdbedekking heeft dus niets met vrijheid van godsdienst te maken. Ik zou er trouwens voor pleiten om de "uiterlijkheden" van een geloof los te koppelen van de vrijheid van geloofs- of levensovertuiging, zodat zaken als riten en klederdrachten gewoon onder de normale kledingvoorschriften van instanties en bedrijven gaan vallen. Dat scheelt een hoop misverstanden en al dan niet opgeklopte problemen en verongelijkte gevoelens.

Die (Christelijke) wet op de godsdienstvrijheid dateert overigens uit een tijd dat de Islam nog als afgoderij werd gezien en was bedoeld om de vrede tussen de Protestanten en Rooms-Katholieken te bewaren. Interessant is het om te weten dat de Islamitische wet (Sharia) de godsdienstvrijheid niét ondersteunt. Op het de rug toekeren van de Islam staat zelfs de doodstraf! Kortom: onze wetgeving is op dit punt achterhaald sinds de opkomst van de Islam in Nederland.

Pas de laatste tijd verdiept zelf onze "linkse" politiek zich in de diverse islamitische stromingen die multicultureel Nederland rijk is. Een vrij breed gedragen stroming hangt ideeën aan die strijdig zijn met onze democratische samenleving. Zij verwerpen deze als geheel en streven vrij openlijk naar een Islamitische staat, gebaseerd op de Koran, Haddith en Soennah, met de ondemocratische en discriminerende Sariah als basis voor onze wetgeving.

De traditioneel-Islamitiche cultuur versus de westerse is een goed voorbeeld van conflicterende cultuurverschillen. Daarbij bedoel ik uitsluitend de fundamentalistiche stromingen die vinden dat de Koran-teksten heilig zijn en letterlijk en tijdloos moeten worden opgevat. Bijvoorbeeld: In de Koran wordt onderscheid gemaakt tussen "huizen van vrede" en "huizen van oorlog". De eerste zijn landen die leven onder de sharia, de tweede doen dat - nog - niet. De zo vriendelijk klinkende begroeting "salaam" (vrede) krijgt dan, wanneer uitgesproken door een "vrome" moslim, wel een wrange bijklank. Zo zijn er meer geloofsprincipes te vinden waarbij de verschillen van inzicht en overtuiging onverenigbaar lijken.

Overigens beweer ik zeker niet dat overtuigde Moslims per definitie fundamentalisten zijn. De Islamieten in mijn kennissenkring zijn het geen van alle, net zomin als elke overtuigde Christen een extremist is. Zij willen wat iedereen uiteindelijk wil: gelukkig zijn en een onbezorgd leven leiden.Culturen zijn uniek en vaak ook in de ogen van andere culturen waardevol. Een cultuur kan zich alleen manifesteren op eigen grond en met de eigen bevolking. Zij hebben hun cultuur ontwikkeld en bestaansrecht gegeven. Vaak onder invloed van locale omstandigheden. Een cultuur heeft eigen unieke denkbeelden, ethiek, en sociale normen en waarden. Deze hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met die uit andere culturen. Wie zich in een cultuur niet thuis voelt, hoort niet thuis in die cultuur en op haar locatie. De tendens om alle "cultuurvolkeren" op de norm van onze eigen westerse cultuur aan te sluiten is grotendeels losgelaten. Gebleken is dat de betreffende volkeren er niet gelukkiger op werden, zich zelfs ontheemd gingen voelen. Een geestelijk verval dat er toe leidde dat vooral de negatieve westerse verworvenheden zoals bijvoorbeeld ongeremd en overmatig alcoholgebruik werd geadopteerd, met de Indianen en Maori's als bekendste voorbeelden.

conclusie:

  • Cultuur omvat de normen met alle daaraan gekoppelde waarden, de historische verworvenheden en het zelfbewustzijn van een samenleving.
  • Een cultuur staat altijd op zichzelf als norm.
  • Cultuur is een essentieel onderdeel van de persoonlijkheid van een mens.

Multiculturaliteit (een samenleving van meerdere culturen) kan derhalve te maken krijgen met situaties variërend van wrijving tot burgeroorlog. Dit leidt dus tot ongenoegen, onbehaaglijkheid, ontheemding en zelfs tot ontwrichting van een samenleving.

Wie besluit zijn leven te leiden in een andere cultuur zal dus moeten beseffen dat op enig moment de eigen cultuur zal moeten worden losgelaten. Wie dit niet kan zal zich in de nieuwe omgeving nooit gelukkig kunnen voelen.

In wijken waar de autochtoon tot de minderheid behoort zal deze zich vaak bedreigd, ontheemd en ongelukkig voelen. En terecht: de autochtoon heeft er nooit voor gekozen zich in een vreemde cultuur te vestigen. Deze situatie is hem/haar opgedrongen door de overheid. De meeste allochtonen hebben er wel voor gekozen, in de wetenschap dat zij altijd weer terug kunnen naar een hen vertrouwde wereld!
Het eerste "recht op de eigen cultuur" ligt altijd bij de oorspronkelijke bevolking.

De weerstand tegen integratie bij sommige groepen allochtonen leidt bij volgende generaties tot eenzelfde ontheemdheid: ze zijn geen "volwaardige" Nederlanders maar ook in het land van oorsprong zijn het buitenstaanders. Het is niet ondenkbaar dat deze vervreemding van de samenleving de buitensporige criminaliteit onder allochtone jongeren mede in de hand heeft gewerkt.

De "typisch Nederlandse tolerantie"
Tolerantie betekent dat je de overlast die je ondervindt door afwijkende gedragingen van anderen accepteert, ook als je er zelf hinder van ondervindt. Wat niet impliceert dat je de juistheid van die gedragingen accepteert of goedkeurt. Dit kan dus alleen gebaseerd zijn op warme belangstelling voor die ander en het afwijkende gedrag.

Storend gedrag van bepaalde groepen op zijn beloop laten en er niet moeilijk over doen als je er géén last van hebt heeft niets met tolerantie te maken, wél met ongeïnteresseerdheid. Die laisser faire houding toch als "tolerant" betitelen getuigt van zelfingenomenheid, of anders van weinig zelfkennis.

Voor veel politici is de term tolerantie verworden tot niets anders dan een dekmantel, in de eerste plaats dienend als excuus om niet daadkrachtig te hoeven optreden. Uit angst voor reacties vanuit het "sociaal-correcte" electoraat?
Nederlanders zijn uiteraard niet meer of minder tolerant dan Duitsers, Engelsen, Belgen of Fransen.

Net als het "gedoog"beleid is ook het propageren van een zgn. "multiculturele samenleving" een uiting van bestuurlijke besluiteloosheid, ingegeven door gemakzucht, lafheid en /of onvermogen.
Neem het beleid aangaande drugs: "gedogen" is het uitstellen van wetshandhaving met betrekking tot een nieuwe ontwikkeling in de samenleving tot na een evaluatie. Daarbij kun je denken aan een jaar of vijf. Op zichzelf een goed principe! Als er na 30 jaar na de introductie van consumentendrugs nog geen passende regelgeving op is ontwikkeld mag je best stellen dat de wetgevers verwijtbaar in gebreke zijn gebleven!

Waarom promoten westerse politici multiculturaliteit? Dit heeft bovenal te maken met het electoraat:

Aan de ene kant is er de angst voor het beschuldigd worden van discriminatie. Wel of niet onderscheiden naar cultuur en polarisatie is een politiek machtsmiddel geworden. Het onderkennen van onderscheid beteken verlies van stemmen, wat direct is te vertalen in de persoonlijke welvaart van een politicus!

Vandaar dus dat het onderscheid wanneer het maar kan wordt uitgebaat, maar wanneer het uit de hand loopt met de reacties op cultuurverschillen er direct wordt gerefereerd aan "onderbuikgevoelens" met en passant nog een verwijzing naar de verschrikkingen van de holocaust.

Het bevooroordelen van en uitzonderingen maken voor allochtonen heeft averechts gewerkt. Het getuigt ook niet van respect voor de nieuwkomers als je ze als achterlijke en onmachtige zielepieten gaat behandelen met als uitgangspunt dat ze het zelfstandig in onze verlichte cultuur niet redden. Sterker nog, juist dit is de oude kolonisten-arrogantie van hen die zich ver verheven voelen boven alles dat niet-westers is. Overigens vind ik dit wel een amusante pagina over die "progressieve" links-intellectuele onderbuikgevoelens.


discriminatie

Omdat de komst van niet-westerse migranten een situatie heeft geschapen die sterk verschilt van die van pakweg 50 jaar geleden zou de wetgeving daar nu snel op moeten worden aangepast. De wet op de vrijheid van godsdienst zou op de schop moeten. Een vrijheid van levensovertuiging zou beter zijn met als kenmerk dat die overtuiging geen recht geeft op het te allen tijde uitdragen van deze overtuiging of de bijbehorende riten maar uitsluitend op het aanhangen van een overtuiging naar keuze.

Ook de veel misbruikte term "discriminatie" zou eindelijk eens precies en eenduidig beschreven moeten worden. Het gelijkheidsbeginsel is op zich correct maar de manier waarop deze wet de laatste decennia is toegepast was op zich discriminerend en te vaak in strijd met de rechten van het (autochtone) indididu.
Als de wet op discriminatie gehandhaafd blijft moet een valse beschuldiging van discriminatie ten aanzien van een individu net zo zwaar worden bestraft als discriminatie zelf, met toekenning van smartegeld voor de geleden sociale schade door de beschuldigde: de vals beschuldigde moet overtuigend sociaal worden gerehabiliteerd en daarmee de reputatieschade minimaal gehouden.


 persoonlijk - ervaring, onderzoek & opinie  
1  thuis in Delfshaven   2 multiculturariteiten   3 Scheepswerf 'De Delft' '   4 slavernijbeleving   5 Sint & Pietlegal disclaimer WEBSITE-OVERZICHT GASTENBOEK research & webdesing:
TOP
VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS